வெற்றி விகிதம்

வெற்றி விகிதம்
Increased by My Personal
One-On-One Coaching

தென் புளோரிடாவில் ஒரு உரிமம் பெற்ற கர்ப்ப மசாஜ் சிகிச்சை என் நடைமுறையில் எனக்கு அடுத்த குழந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட பெண் கருவுறும் அவர்கள் வாய்ப்புக்களை அதிகரிக்க என் விரிவான இயற்கை முறை பற்றி பல கர்ப்பிணி வாடிக்கையாளர்கள் பேச வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். My clients have urged me to consider sharing my method on a larger scale with women seeking to get pregnant for the first time as well as women seeking to conceive another child. As for the people I have coached to date, they have been successful in conceiving the baby boy or baby girl of their dreams with my method. As I stated above, my method is based on a number of natural methods available, இது அனைத்து அறிவியல் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு தேர்வு பாலினம் கருவுறும் நிகழ்தகவு அதிகரிக்க நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. சில முறைகள் ஒட்டுமொத்த அறிக்கை 75% வெற்றி பெண்கள் விகிதம் மற்றும் 80% பையன்களுக்கு வெற்றி விகிதம். Those methods also report that those who follow all instructions carefully can expect the success rate to go up and that their individual chances may be considerably better than the reported 75% வெற்றி பெண்கள் விகிதம் மற்றும் 80% பையன்களுக்கு வெற்றி விகிதம். With the combination of the methods I use, it is my belief that my success rate is even better than the highest success rate anticipated by such methods (வரை 90%) because my personal one-on-one coaching will reinforce my instructions and guidelines will be carefully followed (மனித பிழை தவிர்க்க இது உங்கள் விருப்ப பாலினம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்க வேண்டும்). If this sounds like something you would be interested in, then make sure you keep reading because at the end of this letter I am going to make you an offer that you won’t be able to resist!