பாதுகாப்பான ஆன்லைன் ஆணை படிவம்

நாம் இருந்து மைய ஓதிக் அல்லது ஸ்கேன் உரக்க-அது காலத்திற்கு நோக்கமாக இருந்தது ஆத்மார்த்தமான வசனம் அளவிட. ஒரு சிறந்த நண்பர் ஒரு பரிசு நாங்கள் இந்த விளைவிக்கும் திறன் இருந்தது என்பதை, அது மிகவும் அருகில் இருக்கும், எனவே இனிமையான, எனவே விடுவிக்கும் மற்றும் நம்பிக்கை அளிக்கும்! நம்மை வெளியே மற்றும் கூட்டு மற்றவர்கள் செல்ல எங்களுக்கு கணிசமான உள்ளது. நான் குறைந்த மட்ட உலக பல்கலைக்கழகங்கள் கலந்து, மற்றும் நான் பாரம்பரியம் ஆவணங்களை விலை மாணவர் வழி பெரும்பாலான வெளியே நல்லது என்று நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும்.